شمشیر ولایت

شهادت طلبان ضد نفاق جدید
یکشنبه 21 شهریور‌ماه سال 1389

سوزاندن قرآن کریم جنایت دیگر و بستن شمشیر شیطان بزرگ از رو

بالاخره دور نهایی از حملات شیطان پرستان آغاز شد تا جهان را از انتظار خلاص کنند

ارتباط 11 سپتامبر با شیطان پرستان چیست ؟

قبلا نیز بیان شد که 9 و 11 از اعداد مقدس ماسونهاست لذا نباید تعجب کرد اگر حادثه برخورد دو هواپیما با برج های دو قلوی تجارت جهانی در روز یازده از ماه نهم اتفاق بیافتاد , و سپس 911 روز بعد از آن ، حادثه بمب گزاری در مادرید به وقوع بپیوندد . طراحان این اتفاقات از سالها پیش و بر مبنای پیشگویی های نوستراداموس کابالیست آن را طراحی نمودند تا به زور هم که شده است پیشگویی اعقاب خود را به تحقق برسانند.

برای اطلاعات بیشتر باز هم پیشنهاد می شود مراجعه کنید ( روی جمله زیر کلیک کنید )

 اسرار دلار 

شما هم محکوم کنید تا در زمره بی تفاوتان ثبت نشوید  

سرباز جان برکف