شمشیر ولایت

شهادت طلبان ضد نفاق جدید
دوشنبه 19 مهر‌ماه سال 1389

گر شیخ شود رند و مهندس بزند جر

سبزیم نه از زمره آشوب طلبها

              شب نامه نداریم بتازیم به شبها

گر در دلشان هست مرض باک نداریم

              داروست همه دکتر و بازند مطبها

آن شیخ که خود مدعی خط امام است

              علت چه بود چپ شده درخط عربها

گر شیخ شود رند و مهندس بزند جر

              یا للعجبی نیست از اینگونه عجبها

مشتی که بود مصلحت کار بدستش

              در مصلحت خویش فرو ماند عقب ها

خرداد که شد معرکه عزت ملی

              شیرنی آن شهد فراوان رطبها

جمعی ز خدا غافل و طماع و حسد ورز

              شیرینی آن را بزدودند زلبها

مردانگی و غیرت و ایثار و وفا رفت

              این بود جفا کاری اصلاح طلبها

سر زد ز افق دولت محمود و بدیدیم

              چون غنچه گل خنده شکفته است به لبها

                                     زکریا رحیمی