شمشیر ولایت

شهادت طلبان ضد نفاق جدید
چهارشنبه 21 مهر‌ماه سال 1389

بازهم سروده ای از دوستم به مناسبت سفر قریب الوقوع رهبر عزیزمان

ماه خراسان میرسد مولای خوبان میرسد
آقای خوب مهربان بر جمع یاران میرسد
سید علی خوب ما این رهبر محبوب ما
این دلبر مطلوب ما با روی رخشان میرسد
این سرور و آقای ما این نازنین بابای ما
این مالک دلهای ما انوار ایمان میرسد
این نائب صاحب زمان آقا امام شیعیان
این سرور آزادگان از لطف یزدان میرسد
این اسوه حق باوران الگوی پاک یاوران
این بهترین سروران این ماه تابان میرسد
این مه جبین مه سرشت زیبایی از باغ بهشت
نیکو خصال و سرنوشت آیات رحمان میرسد
آید سپهسالار دوست آیینه رخسار دوست
با وعده دیدار دوست از بهر درمان میرسد
آخر ببینم ماه او آن چهره دلخواه او
آخر رسم درگاه او دستم به دامان میرسد
شد قم پر از شور و شعف دیدار او آید به کف
شادی و شور از هر طرف بر گوش انسان میرسد
او میرسد برجمکران در جمع پاک عاشقان
با صد بشارت باز از آن دیدار جانان میرسد
ای رهبر والا مقام ای سرور و مولا سلام
ای اهل پاک قم قیام آقا ز تهران میرسد

http://www.besharatezohour.blogfa.com/